Uw zorg is onze zorg!


Wij geloven in herstel door middel van juiste en passende zorg. Net zoals een mozaïek, geloven wij dat ieder mens een kunstwerk is. Hiervoor is geduld en geleidelijke progressie benodigd. Indien ieder stuk van dit kunstwerk zorgvuldig wordt geplaatst en er het juiste licht op wordt geschenen, ontstaat er een uniek en prachtig geheel. Dit is ook de wijze waarop wij onze zorg aanbieden en waarom ons logo tot stand is gekomen in de vorm van een mozaïek.

Progressium B.V richt zich op het bieden van stabiliteit en structuur om zelfstandigheid te bevorderen bij onze cliënten. Wij richten ons op (jong)volwassenen/jeugdigen. Ook is er aandacht voor (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Wij helpen mensen die vastlopen in het leven, als gevolg de regie kwijtraken en zich daardoor moeilijk zelf kunnen redden. Dit vormt voor hen een grote belemmering bij het participeren in de maatschappij. Onze doelgroep bestaat uit de volgende mensen: Mensen met een verstandelijke beperking, een verslaving, gedragsproblemen en geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden hen zorg op maat en 24 uurs begeleiding.
Ambulante begeleiding
  • Ambulante begeleiding

Ons hulpaanbod

Dagbesteding

Dagbesteding van Progressium B.V. biedt structuur en een zinvolle invulling van de dag aan. Dit wordt gedaan door activiteiten te organiseren onder de begeleiding van professionals. Hierbij wordt de nadruk gezet op het vergroten van de zelfstandigheid van onze klanten.

Hulp bij het huishouden

Progressium B.V. biedt huishoudelijke hulp aan. Aan de hand van uw zorgplan, waarin uw wensen, doelen en afspraken staan, zullen wij op maat hulp bij het huishouden aanbieden.

Wonen

Progressium B.V. biedt beschermd wonen in Arnhem en omgeving voor kinderen, (jong)volwassenen en ouders met één of meer kinderen. Afhankelijk van de situatie van de persoon in kwestie bieden wij een passende woonvorm aan.

24/7 beschikbaar

Ambulante begeleiding

Progressium B.V. levert ambulante jeugdhulp en begeleiding aan volwassenen. Wij ondersteunen mensen in de thuissituatie, deze mensen hebben minder toezicht nodig, zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen.

Jeugd- en gezinsbegeleiding

Progressium begeleidt jeugdigen op oplossingsgerichte wijze, waarbij we proberen de jeugdige intrinsiek te motiveren. Samen met de jeugdige en het netwerk gaan wij actief op onderzoek uit, Wat werkt wel en wat juist niet en waarom?

Leefgebieden

We werken met leefgebieden om geen belangrijke thema’s over het hoofd te zien bij de begeleiding. De leefgebieden zijn neutraal geformuleerd, voor ieder mens relevant en hangen nauw met elkaar samen. Het zijn er negen:
Lees meer

Hoe wij te werk gaan

Aanmelding

De eerste kennismaking met cliënt staat bij Progressium B.V. bekend als de aanmelding. Dit wordt gedaan zodat Progressium B.V. kan inschatten of de cliënt tot hun doelgroep behoort en/of inschatten of de begeleiding van Progressium B.V. aansluit bij de hulpvraag/doelen van cliënt.

Intake

Na een eerste kennismaking, en een positief besluit, vindt de formele intake van een nieuwe cliënt plaats middels het intakeformulier. Dit intakeformulier wordt door cliënt ook ondertekend.

Start

Progressium B.V. verzamelt zoveel mogelijk informatie over de cliënt. Al de informatie, die tot dan toe bekend is over de cliënt, zal worden opgeslagen in een beveiligd cliënten dossier.

Analyse

Aan de hand van deze informatie wordt er een zorgvuldige analyse gemaakt die verwerkt wordt in het begeleidingsplan.

Planning

Vervolgens wordt de planningsfase gestart. Samen met de cliënt wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Het begeleidingsplan wordt zo snel mogelijk na de start van de zorg opgesteld, maar altijd binnen zes weken na aanvang zorg.

Uitvoering

Vervolgens begint de begeleiding. Er zal naar de doelstellingen van de cliënt toe worden gewerkt. Dit  wordt gedaan aan de hand van het zorgplan.

Evaluatie

Twee keer per jaar wordt het begeleidingsplan geëvalueerd, en waar nodig bijgesteld. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt middels een evaluatieformulier. De evaluatie zou concluderen dat de begeleiding moet worden voortgezet of dat de begeleiding wordt afgerond.

Uitstroom

Mocht er geconcludeerd worden dat afronding mogelijk is, kan er een afsluitingsfase volgen dit is de uitstroom van de cliënt. Er worden voorbereidingen gemaakt voor het vertrek van cliënt waarbij gekeken wordt naar het eventuele organiseren van nazorg, warme overdracht naar andere hulpverleners en afscheid name van cliënt.
Lees meer

Kernwaarden

Doelgericht
Nabijheid
Professionaliteit
Veiligheid
Gelijkwaardigheid
Veelzijdigheid

Contact

Contactgegevens

Delta 1 unit 11
6825 ML, Arnhem
ING NL52 INGB 0009 1702 40
KVK 82050392
BTW NL862318051B01
AGB 73737563
SKJ 140022612

Neem Contact op    Cliëntwaarderingsonderzoek apartmentenvelopephone