Ons proces

Van aanmelding tot uitstroom!

De eerste kennismaking met cliënt staat bij Progressium B.V. bekend als de aanmelding. Dit wordt gedaan zodat Progressium B.V. kan inschatten of de cliënt tot hun doelgroep behoort en/of inschatten of de begeleiding van Progressium B.V. aansluit bij de hulpvraag/doelen van cliënt. Dit gebeurd door middel van een aanmeldingsgesprek en aanmeldingsformulier. De conclusie van de aanmelding leidt tot een negatief of positief besluit. Bij een negatief besluit vindt er een afwijzing of doorverwijzing plaats. Bij een positief besluit zal er een formele intakegesprek plaatsvinden.

Na een eerste kennismaking, en een positief besluit, vindt de formele intake van een nieuwe cliënt plaats middels het intakeformulier. Dit intakeformulier wordt door cliënt ook ondertekend. Bij de intake geeft de cliënt middels ondertekening van de toestemmingsverklaring Progressium B.V. de mogelijkheid om voor de begeleiding relevante informatie op te vragen en te delen met betrokken derden. Er wordt dus veel mogelijk informatie verzameld over de cliënt. Al de informatie ,die tot dan toe bekend is over de cliënt ,zal worden opgeslagen in een beveiligd cliënten dossier. Aan de hand van deze informatie wordt er een zorgvuldige analyse gemaakt die verwerkt wordt in het begeleidingsplan.

Vervolgens wordt de planningsfase gestart. Samen met de cliënt wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Het begeleidingsplan wordt zo snel mogelijk na de start van de zorg opgesteld, maar altijd binnen zes weken na aanvang zorg. Het begeleidingsplan wordt ondertekend door de gedragswetenschapper of zorgverlener en de cliënt. Er wordt ook een zorgovereenkomst met de cliënt opgesteld en ondertekend. Na de planningsfase volgt de uitvoeringsfase.

Twee keer per jaar wordt het begeleidingsplan geëvalueerd, en waar nodig bijgesteld. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt middels een evaluatieformulier. De evaluatie zou concluderen dat de begeleiding moet worden voortgezet of dat de begeleiding wordt afgerond. Mocht er geconcludeerd worden dat begeleiding wordt voortgezet, dan volgen de fases van analyse, planning en uitvoering weer. Mocht er geconcludeerd worden dat afronding mogelijk is, kan er een afsluitingsfase volgen dit is de uitstroom van de cliënt. Er worden voorbereidingen gemaakt voor het vertrek van cliënt waarbij gekeken wordt naar het eventuele organiseren van nazorg, warme overdracht naar andere hulpverleners en afscheid name van cliënt. De begeleider van de cliënt zorgt voor een eindmeting van de cliënttevredenheid.
Cliëntwaarderingsonderzoek