Cliëntenraad

De cliënten raad van Progressium B.V. is een raad waarbij er een groep cliënten ,of familie van de cliënten, opkomen voor de belangen van alle cliënten van Progressium B.V. Dit is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen die op 29 februari 1996 van kracht werd. Via deze cliëntenraad kunnen onze cliënten, of hun familie, invloed uitoefenen op ons beleid. Het bestuur van Progressium B.V. houdt altijd rekening met de adviezen afkomstig vanuit de cliënten raad. Progressium B.V. ontwikkelt zich altijd mee met de behoeftes van onze cliënten!

De cliëntenraad van Progressium B.V. kan gebruik maken van verschillende rechten:

  • Recht op informatie: Progressium B.V. moet de cliëntenraad alle informatie geven die het nodig heeft om de belangen van patiënten en cliënten te behartigen.
  • Recht op overleg: De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling
  • Recht om te adviseren: De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
  • Recht op enquête: De cliëntenraad kan zelf onder de cliënten een enquête uitzetten om zo de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen te peilen. Verder heeft de cliëntenraad het recht om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam te vragen mogelijk wanbeleid van een zorginstelling te onderzoeken.
  • Recht op een bindende voordracht bestuurslid: De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Deelnemen aan de cliëntenraad?

Voor interesse als deelnemer van de cliëntenraad, kunt u een mail t.a.v. 'cliëntenraad' sturen naar info@progressium-zorg.nl

Cliëntwaarderingsonderzoek